52028 Charleston Birdbath Boy *Charleston*

52028_Charleston_Birdbath_Boy_Historic_Char_coll

52028 Charleston Birdbath Boy *Charleston*